footballAn icon of a footballticketAn icon of a event ticketshoppingcartAn icon of a shoppingcartfanzonefanzonetwittericon of twitterfacebookicon of facebookfacebookSquareicon of facebookSquarearrowDownicon of an arrow looking downarrowRefreshicon of 2 arrowsarrowCircleicon of 1 arrow cirlceprizecupicon of a prizecupinterfaceicon of an interfaceprofileicon of a profiletrashcanicon of a trashcanup-arrowicon of an upload arrowdown-arrowicon of a down pointing arrow
football An icon of a football ticket An icon of a event ticket shoppingcart An icon of a shoppingcart fanzone fanzone twitter icon of twitter facebook icon of facebook facebookSquare icon of facebookSquare arrowDown icon of an arrow looking down arrowRefresh icon of 2 arrows arrowCircle icon of 1 arrow cirlce prizecup icon of a prizecup interface icon of an interface profile icon of a profile trashcan icon of a trashcan up-arrow icon of an upload arrow down-arrow icon of a down pointing arrow

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 

Deze website wordt u aangeboden door Gemaco NV (“Gemaco”) in opdracht van Club Brugge NV (de “Website” en “ Club Brugge”), Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen (BE 0472 935 178). Door uw toegang en uw gebruik van de Website aanvaardt u onvoorwaardelijk en zonder enig verder voorbehoud de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Website (de “ Gebruiksvoorwaarden”).

 

De ongeldigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid, de wettigheid of de toepasselijkheid van andere bepalingen opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

U erkent uitdrukkelijk, als bezoeker/gebruiker van de Website, dat de onderhevige Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze Website geenszins tot gevolg kunnen hebben dat enige vorm van (juridisch ) samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en Club Brugge of Gemaco.

 

 

2. Wijzigingen

 

Club Brugge en Gemaco behouden zich uitdrukkelijk het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig en zonder expliciete voorafgaande kennisgeving aan te passen. U dient als bezoeker/gebruiker van de Website de Gebruiksvoorwaarden steeds bij elk bezoek aan de Website na te lezen.

 

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

 

U erkent uitdrukkelijk dat alle op de Website verstrekte informatie, beelden en gegevens eigendom zijn en blijven van Gemaco en Club Brugge. Alle teksten, afbeeldingen en andere items op de Website worden door het auteursrecht beschermd. Voor reproductie of mededeling aan het publiek van een tekst, afbeelding of enig ander item op de Website, dient u steeds de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemaco te verkrijgen (Gemaco NV, Gemaco Team – Club Brugge, Hanwsijkvaart 51, 2800 Mechelen of clubbrugge-shop@gemaco-group.com), tenzij dat volgens de wettelijke bepalingen betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en de intellectuele eigendomsrechten niet nodig is.

 

Sommige namen, symbolen of logo's op deze Website zijn geregistreerde handelsmerken, die u geenszins mag gebruiken.

 

Indien Gemaco aan u als bezoeker/gebruiker van de Website de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de Website te laten opnemen, mag u in geen geval werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie en publicatie op de Website. In elk geval vrijwaart u Club Brugge en Gemaco alle mogelijke aanspraken van derden.

 

 

4. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door GEMACO

 

Het is toegelaten om op uw eigen website een hyperlink aanbrengen naar de startpagina van de Club Brugge Shop. De webpagina waarop de hyperlink staat, dient volledig te verdwijnen en het URL-adres van de Club Brugge Shop moet duidelijk zichtbaar zijn. Enige andere hyperlink mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemaco. U kan eventuele verzoeken in dit verband bezorgen aan de webmaster van Club Brugge.

 

5. Aansprakelijkheid van CLUB BRUGGE & GEMACO

 

De informatie op de Website van Club Brugge is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Club Brugge en Gemaco streven er naar u zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de Website mogelijks toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen Club Brugge en Gemaco daarvoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Website gevraagde diensten brengen in geen geval enige aansprakelijkheid van Club Brugge en Gemaco met zich mee en geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

 

6. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

U kunt de Club Brugge Website en Club Brugge Shop vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, wedstrijden en diensten, enz. zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel indien u wenst deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals bvb. deelname aan wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties), of u bepaalde diensten van Club Brugge wenst te ontvangen (zoals bvb. inschrijving op/toegang tot nieuwsbrieven, specifieke informatie) of u bepaalde diensten op de Website wilt gebruiken (zoals bvb. toegang tot Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Foursquare, Flikker, Storyfy, Mixler, toegang tot de Fanzone en tot live-stream radio tijdens wedstrijden) of u bepaalde producten wenst aan te kopen op de shop (shirts, mokken, sjaals, cadeaubonnen, etc.), dient u zich te registreren waarbij u uw persoonsgegevens moet mededelen. Telkens u persoonlijke informatie verstrekt, zal Gemaco deze in opdracht van Club Brugge behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

a. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Gemaco in opdracht van Club Brugge verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving (CRM database) die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze CRM database kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Gemaco en Club Brugge, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

 

Club Brugge en Gemaco zullen in geen geval uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten of nog indien u tijdens de registratieprocedure waarbij u uw persoonsgegevens dient in te voeren expliciet aan Club Brugge of Gemaco de toelating hebt gegevens om uw persoonsgegevens te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden (o.a. voor de partners/sponsors van Club Brugge).

 

b. Doel van verwerking

Bij registratie voor deelname aan bepaalde activiteiten van Club Brugge (wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties, enz.) verwerken Club Brugge en/of Gemaco uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Bij registratie om diensten te ontvangen (toegang en deelname nieuwsbrieven, specifieke informatie, enz.) verwerkt Gemaco in opdracht van Club Brugge uw persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Bij dergelijke registratie zal u kunnen kiezen of Club Brugge en/of Gemaco uw gegevens al dan niet mogen gebruiken om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Club Brugge. Indien u dergelijke informatie ontvangt en deze in de toekomst niet langer wenst te ontvangen, kan u dat steeds per e-mail of per brief melden aan clubbrugge-shop@gemaco-group.com of Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen. In de informatiemails die Gemaco u toestuurt, zal steeds een rubriek of link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt stopzetten of annuleren.

 

Bij registratie of aanmelding om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de Website (zoals bvb. toegang tot Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Foursquare, Flikker, Storyfy, Mixler, toegang tot de Fanzone en tot live-stream radio tijdens wedstrijden, enz.) verwerken Club Brugge en/of Gemaco de verzamelde persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Club Brugge en Gemaco vestigen er uitdrukkelijk uw aandacht op dat uw profiel, gegevens gebruiksnaam, foto’s op voornoemde Social Media kanalen bij uw registratie zichtbaar zullen zijn voor de andere geregistreerde leden van de Club Brugge Social Media. Niet-geregistreerde leden zien enkel de naam en de “profielfoto” van de geregistreerde leden.

 

c. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Club Brugge en Gemaco uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

d. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde het recht om uw gegevens, geregistreerd door Gemaco in opdracht van Club Brugge, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden (CRM databank) van Club Brugge en Gemaco verwijderd worden. U kan zich daarvoor wenden tot info@clubbrugge.be of Olympialaan 72, 8200 Sint-Andries Brugge of clubbrugge-shop@gemaco-group.com.

 

 

e. Gebruik van cookies

 

Soms zal de Club Brugge Website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van de computer van de bezoekers/gebruikers. Deze informatie wordt bij elk bezoek van de desbetreffende bezoeker/gebruiker teruggestuurd naar de beheerder van de Website. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u, indien u dit wenst, niet bij elk bezoek aan de Website uw gebruikersnaam en paswoord hoeft in te geven. U kan, zonder enige verplichting, de Website zo instellen dat uw gebruikersnaam en paswoord onthouden worden. U heeft de mogelijkheid om uw browser zodanig te configureren zodat u gewaarschuwd wordt bij aanmaak van cookies of zodat de aanmaak van cookies eenvoudigweg verhinderd wordt.

 

 

f. Anti-spam

 

Als eigenaar van een e-mailadres moet u expliciet toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist. Dit is betrouwbaar te verifiëren doordat Gemaco gebruik maakt van opt-in.

 

Het is derhalve de bedoeling dat u bij registratie of aanmelding expliciet aan Club Brugge en Gemaco uw toestemming geeft voor het ontvangen van e-mails via een mailinglist. Geeft u die toestemming niet en ontvangt u toch e-mails via dergelijke mailinglist, dan zijn deze e-mails op te vatten als spam.

 

 

g. Wetgeving

 

Club Brugge en Gemaco eerbiedigen de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

U kan uw persoonlijke gegevens, zoals door u doorgegeven aan Club Brugge, ten allen tijde inzien en/of aanpassen indien nodig. Club Brugge en Gemaco zullen uw persoonlijke gegevens nooit verspreiden, behalve in het geval Club Brugge en/of Gemaco zich dient te houden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen of in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

 

De persoonlijke gegevens van de gebruikers die aan Club Brugge en Gemaco worden verstrekt, worden in de Club Brugge en/of Gemaco CRM database opgenomen en worden slechts gebruikt voor telecommunicatie, beheer en voorlichting aan de gebruikers in het kader van de handelsbetrekkingen tussen de gebruikers en Gemaco in opdracht van Club Brugge. Op grond van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de privacy hebben de gebruikers het recht om de gegevens die hen betreffen in te kijken en te verbeteren. Meer informatie over deze wet vindt u op https://www.privacy.fgov.be. Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van de Club Brugge Website kunnen schriftelijk gemeld worden aan Club Brugge NV, Olympialaan 72, 8200 Sint-Andries Brugge of via mail aan clubbrugge-shop@gemaco-group.com.

 

 

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

 

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

 

Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

 

 

clubbrugge-shop@gemaco-group.com